Kumpulan Mantra Pengasihan Jawa Kuno

Kumpulan Mantra Pengasihan Jawa Kuno

Mantra Pangasihan 1

Destiku si Kinjeng mas, sira ingsun kongkon, lebonana guwagarbarie si ……………. .. (disebutjenenge), yen katemu melek oyag-oyagen, yen katemu turu gugahen, marase atine temokna karo atiku,jleg mati wurung mati sida edan, wurung edan sida ngomyang ora mari yen ora ingsun kang marekake, rasaku karo rasamu dhuwur rasaku, rohku karo rohmu dhuwur rohku, kamaku karo kamamu dhuwur kamaku. Lakune mutih 7 dina 7 bengi Ian patigeni sadina sawengi, wiwite dina Slasa Kliwon. Mantra diwaca ana tengah latar ngadhepake prenahe omahe bocah mau, ing wayah jam 12 bengi karo nyipta rupane bocah kang diarah.

Mantra Pangasihan 2

Mantra Pangasihan. Ingsun amatak ajiku sarining wulan, sakehing nu padha asih lulut, lungaku tinangisan, tekaku kinasihan, teka welas teka asih marang badan sliraku, aja maneh atine jabangbayi si ………………….. (disebut jenenge), ora asiha marang badan sliraku, nadyan gustimu Jeng Ratu Panggendongan sawadyabalane padha asih marang aku, ya aku si tunjung plltih, maniking sitaresmi kang dadi pllplljanira. Lakune mlltih 7 dina 7 bengi Ian patigeni sadina sawengi, wiwite dina Kell1is Legi. Mantra diwaca yen arep turu.lan tangi turu. Yen arep turu jenenge bocah kang diarah disambat: ayo padh,a turu, yen tarigi turu, ayo padha tangi.

Mantra Pangasihan 3

Salalahu ngalaihi wasalam sadu sadat kang palenggahan ing pakurungan, dat kang pitudllh eling ilang ing paningal, dat urip tan ken a pati, langgeng tan kena rusak, jabang bayi …………………….. (disebut jenenge), ayo melu turu karo aku, rasaku karo rasamu dhuwur rasaku, rohku karo rohmu dhuwur. rohku, kall1aku karo kall1amu dhuwur kamaku. Lakune ll1utih 7 dina 7 bengi Ian patigeni sadina sawengi, wiwite ing dina Kemis Wage. Mantra diwaca yen arep turu

WhatsApp chat